شرکت بهار طب کاران BAHAR TEB karan

مدیر عامل : بهروز شاهین فر shahinfar D.M

شرکت بهار طب کاران BAHAR TEB karan

مدیر عامل : بهروز شاهین فر shahinfar D.M

شرکت بهار طب کاران  BAHAR TEB karan

تهیه و تامین تجهیزات ارتوپدی و مشارکت در انجام اعمال جراحی ارتوپدی و عمل‌های نادر عضو تیم جراحی افزایش قد -جهت ترمیم شکستگی های قدیمی و جوش نخورده گی ها -طویل کردن اندامها- طویل کردن انگشت قطع شده - تعویض مفصل لگن _تعویض مفصل زانو _ بازسازی رباطACLوPCL_اصلاح ناهنجاریهای مادر زادی -با همکاری پزشکان و متخصصان مجرب آموزش دیده در روسیه و اتریش بروش جراحی ایلیزاروف و lon و lsa و واگنر و نیز جدید ترین روش افزایش قد و اندام در سال 1397 بنام lrs برای اولین بار- افزایش قد به 5 روش جراحی و جدیدترین روش در اروپا و روسیه. آدرس مطب _تهرانسر بلوار اصلی مجتمع سهند طبقه4 واحد 410
تلفن‌های تماس 09382624034 و 02144563178

نویسندگان

مقاله شماره 10

دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳ ب.ظ

مقاله شماره 10                                                                                                                                                        

تکنیک های توانبخشی                                                                                                                               تجربیات بالینی شامل بیمارانی است که بادستگاه الیزاروف برروی ران،ساق،پا،تیبیا،کل اندام،هردواندام بهطور هم زمان،بازو،ساعد،مچ دست، درمان تروما،استئومیلیت نان یونیون،عدم تناسب طول اندام ها،هیپوپلازی،دفورمیتی مادرزادی واکتسابی(ازشیرخوارگی تا نوجوانی)درمان شده اند.  اقدامات توانبخشی رابه موارد زیر تقسیم می کنیم:                                                                                                                            1-آموزش رفتار بیمار.                                                                                                                                                              2- روش های مکانیکی اصلاحی وپیشگیرانه.                                                                                                                                 3- روش های توانبخشی  فیزیوتراپی.                                                                                                                                           دربسیاری ازموارد مثل دفورمیتی های مادرزادی،درمان توانبخشی ارتوپدی دربهبود توانایی های بیمار مفید است.اصل توانبخشی به معنی کلی کلمه به معنای توسعه توانایی های بالقوه است.آرزوی بیماربرای بهبودی و آشنایی با اهداف درمانی ودنبال کردن آنها،توانایی های بالقوه ایجاد می کند که باید هرچه بیشتر تقویت گردد.به همین علت معمولاٌنقایص قدودیگردفورمیتی ها قبل از6-5سالگی به علت عدم آگاهی بیمار از علت و معلول  درمان نمی شوند.به منظور ارزیابی آگاهی بیمار برای همکاری درجهت ایجاد نتیجه مطلوب،بیماروخانواده اش درموردناراحتی ها،مشکلات و مدت زمان متوسط برای درمان آموزش می بینند.تماس های مکرر بیمار وپزشک درطی مدت زمان طولانی درمان نیازمند ارتباط مستقیم آن دواست تا یک تلاش دوطرفه را بنیان نهند.                                                                                                                                                   آموزش بیمار                                                                                                                                          قبل از عمل جراحی،بسته به تونیسیته ووضعیت عضلات و دامنه حرکت نفاصل،دررابطه با تمرینات افزایش قدرت وحرکت مانند شنا وژیمناستیک  آموزش هایی صورت می گیرد.درمورد اندام تحتانی،به بیما رکراچ داده می شود تابیماریاد بگیرد چگونه با آن تحمل وزن نماید.به بیمار نشان داده شود که تحمل وزن برروی پاشنه دروضعیت ایستاده موجب پیشگیری ازاکوئینوس پاوانتقال وزن مستقیماٌبه استخوان های ساق می گردد.به نظر می رسدکه قدم های کوتاه برای حفظ صحیح راه رفتن وتوزیع وزن موثر باشند.راه رفتن برروی دونقطه مطلوب نیست وتوصیه می شود برروی سه یا چهار تکیه گاه راه برویم.درموردبروز ادم نیزآموزش هایی دررابطه بابالا نگه داشتن اندام های تحتانی داده می شود.به این معنی که قسمت قدامی تخت را ابالامی بریم ویا چندبالش درزیر تشک درقسمت جلو قراردهیم.آموزش لازم درمورد فعالیت های فیزیکی نیزارائه می شود ویک برنامه مدون روزانه به منظور فعالیت به صورت ساعتی نیز تنظیم می شود.این برنامه درمنزل نیزباید ادامه یابد وهمین فعالیت ها و تمرین ها باید درمورد عضو عمل نشده نیزانجام گیرد.به عنوان یک قانون کلی،عادات زندگی روزانه بیمار نیز مدنظر است وتوصیه می شود درحدممکن درحالی که به زندگی اشخاص سالم نزدیک می شودراه زندگی خودرا ادامه دهد.یعنی اگر به مدرسه یاسرکارمی رود آن را ادامه داده وبراهمیت آن تاکید می شود.  روش های مکانیکی اصلاحی و پیشگیرانه                                                                                                     عبور پین های ترانس اوسئوس درجلوگیری ازدامنه حرکت عضلات به خصوص درمورد مفاصل زانو و مچ پا ازاهمیت خاصی بر خوردار هستند عبور پین ازعضلات هامسترینگ به هنگام فلکسیون زانو ممکن است این عضلات فلکسور رادرهمین حالت نگه داردواز اکستانسوز نیز صادق است.بنابراین پین ها به هنگام اکستانسیون مفصل ازدرون عضلات فلکسور وبه هنگام فلکسیون نفصل از درون عضلات فلکسوروبه هنگام فلکسیون مفصل ازدرون عضلات اکستنسورعبورداده می شوند تا عضلات حداکثر طول خودرا حفظ نمایند.با شروع تحمل وزن،پین ها به هنگام اکستانسیون مفصل ازدرون عضلات فلکسوروبه هنگام فلکسیون مفصل ازدرون عضلات اکستنسورعبورداده می شوندتا عضلات حداکثر طول خودرا حفظ نمایند.با شروع تحمل وزن،پین ها آسانتر می توانند یک مسیر حرکت دربین فیبرهای عضلانی ایجاد کنند.مفصل مچ پا به هنگام عبور پین از عضله تری سپس سوره در دورسی فلکشن وبه هنگام عبور از عضلات دورسی فلکسور درحالت پلانتار فلکشن قرار داد.همین اصول درمورد مفصل آرنج نیز صادق است.رنیگ کامل نیز ممکن است مانع از حرکات مفصلی شود.درمواردخاص استفاده ازهاف رینگ به حفظ حرکات کامل مفصلی کمک می نماید(زانویاآرنج).دستگاه الیزاروف درطی درمان محلی ایده آل برای اتصال میله ها وباندهای الاستیک رابط است.این وسایل برای اصلاح وپیشگیری ازدفورمیتی مفصلی به کارمی روند.درتمام مواردی که ازدستگاه الیزاروف درساق استفاده می شودباندهای الاستیک به منظور حفظ پادر وضعیت پلانتی گرید مورد استفاده قرارمی گیرند.این باند اززیرکفش عبوروبااتصال به پیچ ها ومیله های دستگاه باعث صاف نگه داشتن پا می شود. همچنین برای پیشگیری ازکنتزکچرتاندول آشیل درطی خواب نیزمورداستفاده قرارمی گیرند.اگر این باندها دراطراف کف پا بسته شوند،برای پیشگیری اززخم موضعی،ازپدهای ضخیم یا کفش کفی چوبی که ازپنبه پوشیده شده است استفاده می کنیم.هرگاه احتمال والگوس،واروس یا اکوئینوس پا وجود داشته باشد،خود کفش می تواندبه عنوان یک وسیله اصلاحی عمل نماید.باندهای الاستیک بسته به محل اتصال به فریم دستگاه،می توانند نوعی تراکشن بالانس فراهم نمایند.همین اصول رامی توان دراندام فوقانی برای اصلاح انحراف دست درسیردرمان اختلالات ساعد نیز به کار برد.   اقدامات توانبخشی و فیزیوتراپی                                                                                                                   تجربه نشان داده است که افزایش طول بعضی ازاستخوتان ها منجربه کنتراکچر دائمی مفصلی می گردد،که درمان ان برحسب مورد طرح ریزی می شود.مثلا زانودرطی افزایش طول استخوان فمور تمایل به اکستنشن وتیبیا تمایل به والگوس وفلکشن دارند.پادرطی این افزایش طول هردو استخوان تمایل به اکوئینوس(والگوس یا واروس)دارد.درمورد هومروس نیز،مفصل شانه تمایل به کاهش آبداکشن وآرنج تمایل به ازدست دادن فلکشن ودررابطه با ساعد،آرنج تمایل به کاهش اکستنشن و مچ دست تمایل به ازدست دادن دورسی فلکشن دارند.درتوانبخشی استراتژی درمان بر فائق آمدن بر مقاومت عضلات قوی تر که منجر به دفورمیتی می شوند،استوار است.                                                                                  روش های جراحی درطی درمان

مهم ترین عامل محدودکننده درتوانبخشی،پایداری دستگاه است.برای این منظور،همیشه به ثابت کردن محکم استامپ های استخوانی و کمپرشن اینتر فراگمنتاری نیازی نیست.بلکه رابطه صحیح اگزیال وعدم ترانس لیشن وآنگولیشن فراگمان های مهم هستند.خودبیمارباید پایداری دستگاه را کنترل نماید.ممکن است بیمار به هنگام راه رفتن(2تا4روزپس از عمل)احساس حرکت در استخوان های عمل شده(بیشتر درمحل شکستگی)داشته باشد.اگر درد به هنگام راه رفتن با ادم اندام همراه است،ممکن است ناپایداری دستگاه وجود داشته باشد.درچنین مواردی تحمل وزن باید به دقت وبه صورت تدریجی انجام وکشش پین ها مجدداٌ کنترل شود.وضعیت رینگ ها نسبت به پوست باید به طور مرتب معاینه شود تا از عدم حرکت دستگاه وگیرکردن پوست اطمینان حاصل شود.درصورت عدم پایداری دستگاه الیزاروف،اقدامات توانبخشی شامل تمرینات فونکسیونل است.درمورد اندام تحتانی،راه رفتن با دو کراچ وتحمل وزن پارشیل،به استفاده ازیک کراچ ودرصورت تحمل حتی بدون آن پیشرفت می نماید.می توان چنین اظهارنظر کرد که کنارگذاشتن کراچ،به معنای توانایی راه رفتن وبازی کردن عادی است؛اما درمورد افرادی که اقدام به کارهای متهورانه می نمایند،انجام کارهای عادی روزانه کافی است.درغیراین صورت فعالیت های باشگاهی مثل ژیمناستیک توصیه میگردد.همین اصول درمورد اندام های فوقانی نیز به کار می رود.دفورمیتی مفصلی شدیددرافزایش طول زیاد ممکن است درطی چندروزایجادشود.اگر باندالاستیک ودرمان مناسب کفایت نکند،مانیپولا سیون  فشاری با گچ گیری ممکن است ضرورت یابد.درطی این افزایش طول استخوان،تنوتومی معمولاٌآخرین اقدام است.قبل ازانجام این کار،یک دوره استراحت(توقف افزایش طول برای مدت چندروز)توصیه می شود.هرگاه دستگاه الیزاروف به سمت دیگر مفصل نیزگسترش یافته باشد،با نصب هینج برروی رینگ های دوطرف مفصل برحسب ضرورت می توان آنهارا شل و سفت نمود و به این ترتیب حرکت مفصلی را امکان پذیر ساخت. هینج ها باید دقیقاٌ منطبق برمحور چرخش مفاصل قرار داشته باشند.بایداز تحریک الکتریکی به علت عبور وایرهای فلزی در استخوان پرهیز نمود.برعکس،می توان از اشعه ماوراء بنفش،لیزر،ماوراء صوت و یا حتی الکتریکی به شرطی که مستقیماٌ از مفاصل و نه از وایرهای فلزی عبور کند استفاده نمود.                                                                                                                                                                       توانبخشی بعد از درمان ارتوپدی                                                                                                                  پس از خارج کردن دستگاه که معمولاٌبه صورت سرپایی انجام می شود اقدامات توانبخشی همان مواردی هستند که به طور روتین مورد استفاده قرار می گیرند به شرطی که بیمار همکاری لازم را داشته باشد.به هرحال استفاده از کراچ ممکن است به مدت دو هفته برای پیشگیری از فعالیت بیش از حدواحتمالاٌزمین خوردن ضروری باشد.بنابراین بیمارابتدا بادوکراچ وبه تدریج یکی ونهایتاٌبدون کراچ راه می رود.دراین مرحله آب درمانی واولتراسوند،ماوراء صوت  (TENS)  شنا و ماساژدر زیر آب نیزمفید است.زمانی می توان همه انواع فیزیوتراپی مثل ماساژ،تحریک الکتریکی،   وغیره راشروع نمود که پوست بیمار کاملاٌبهبودیافته است(معمولاٌپس از5تا10روز).استفاده از حرکت درمانی فعال وپاسیو درموارد محدودیت حرکات مفصلی واختلالات عضلانی ازاصول پایه درمان به شمارمی رود.آموزش مجدد اعصاب حرکتی وتسهیل نروواسکولر پروپریوسپتیو مورد تاکید قرارمی گیرند.آقای الیزاروف درمان با قرقره ها راتوصیه می کند که به طورآهسته اما طولانی مدت استفاده می شوند.درمورد زانو،حرکات بهتراست. درنهایت،ممکن است حرکت مفصل به روش کلاسیک،با فشار وتحت بیهوشی عمومی (cpm) پاسیو تدریجی با استفاده ازوسایل الکتریکی ویا به صورت پیشرونده ازطریق نصب دستگاه الیزاروف برای غلبه برکنتراکچرعضلانی ضروری باشد.درموارد سفتی زانو،استفاده از وسایلی که به  تدریج باعث پایین رفتن کشکک می شوند نیزموثراست.درمجموع،چنین نتیجه گیری می شود که توانبخشی دردرمان ارتوپدی می تواند از محدودیت حرکتی مفاصل پیشگیری کند.فیزیوتراپی تکمیل کننده دستگاه های مکانیکی پایه وبا اصول بیولوژیک روش الیزاروف سازگاراست.                    

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۶/۳۱
بهروز شاهین فر

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.